گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک

دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک,گزارش کارآموزی در شرکت سرامیک,گزارش کارآموزی در شرکت کاشی,گزارش کارآموزی در کارخانه سرامیک,گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی,گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک
گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب:فصل اول:مقدمهانواع محصولات توليدي شركت كاشي و سراميك الوندنوبت كارينمودار تشكيلات و پرسنل سازماني(شكل1-1تشكيلات تشكيلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه ايليست اقلام موجود در مرگز بهداشت كارخانه(جدول1-1ليست دارو هاي موجود در مركز بهداشت كارخانه(1-2ليست تعداد افراد شاغل در كارخانه(1-3مواد اوليهپيوست(1)-يك نمونه از برگه موتد اوله براي كاشي ديواريپيوست(2) -يك نمونه از برگه موتد اوله براي كاشي كفتوزينشكل توزين(شكل 1-2تهيه دو غابشكل تهيه دو غاب(1-3اسپريشكل اسپري(1-4واحدپرسواحد پرس كاشي كفلعاب زني كاشي كفحمل و نقل و بارگيري(loadingكورهSort  و بسته بندي واحد پرس كاشي ديواريدرجه بندي كاشي ها(شکل 1-5تهيه لعابجدول دسته بندي مشاغل موجود در كارخانه و شتاسايي عوامل زيان آورايستگاه هاي كاري (جدول1-4تهسيلات رفاهيجدول( 1-5) تعداد توالت هاجدول(1-6)تعداد دستشویی هافصل دوم:2-1عوامل زيان آور شيميايي فرايند    2-1-1 مقدمه 2-1-2 ، 1عوامل زيان آور شيميايي فرايند  جدول 2-1،ليست مواد اوليه واحد تهيه بدنه جدول2-2، ليست رنگ هاي مورد استفاده در لعاب   جدول2-3، ليس مواد شيمييايي مورد استفاده در آزمايشگاه جدول2-4، ليست مواد اوليه لعابجدول 2-5، ليست مواد اوليه چاپ2-1-3، سم شناسي عوامل زيان آور شيمييايي مهم فرايند  1.    كربنات سديم دو سود سبك2.    تيتانيوم(Ti)3.    هيدروكسيد پتاسيم(KOH)بررسي برچسب گذاري و وجود برگه يMSDS مواد روش نمونه برداري از سيليس كريستالين  2-1-4، نمونه برداري گرد و غبار كلي در شركت 2-1-5 نتيجه گيري و پيشنهاد    2-2 عوامل فيزيكي زيان آور فزايند2-2-1، روشنايي در محيط كار  2-2-1-1، مقدمه     2-2-1-2،تاثيرنور در ديدجدول2-2-1، شدت روشنايي در سطح كار براي فعاليت هاي گوناگون 2-2-2، ايستگاه ها و شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده شكل 2-2-1، ايستگاه بندي براي سنجش نور  نتيجه گيري نور سنجي انبار محصول شماره ي    شكل2-2-2، سورت و بسته بندي  جدول2-2-3، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي براق در بخش سورت   جدول2-2-4، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي مات در بخش سورت 2-2-2، صدا در محيط 2-2-2-1، مقدمه   2-2-2-2،اثرات سوء سر و صدا بر روي كارگران   2-2-2-3، كنترل سر و صدا  شكل2-2-2-1، پلان صدا سنجي، بخش بالميل هاي تهيه بدنهجدول2-2-2-1-،شماره ي ايستگاه هاي و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش بالميل هاي تهيه بدنهشكل2-2-2-2-، پلان صداسنجي، بخش پرس ديواريجدول2-2-2-2-، شماره ي ايستگاه ها و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش پرس ديواريشكل2-2-2-3-، پلان بخش سورت و بسته بندي ديواري شكل 2-2-2-3-، شماره ي ايستگاه هاو تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش سورت و بسته بندي ديواريشكل 2-2-2-4-، پلان صدا سنجي پرس كفجدول2-2-2-4-، شماره ي ايستگاه وتراز هاي شدت صوت بخش پرس كف2-2-2-5-، پلان صدا سنجي پرس citi رجدول2-2-2-5-، شماره ي ايستگاه و تراز هاي شدت اندازه گيزي شده بخش پرس  citi2-2-3، ارتعاش در محيط كار2-2-3-1، منابع ارتعاش در كارخانه و تدابير كنترلي انجام شده براي آنها2-2-4، استرس هاي حرارتي در محيط كار2-2-4-1، مقدمه2-2-4-2، كميته هاي انداز ه گيري شرايط هوايي محيط كارجدول2-2-4-1،انداز هاي حد آستانه جاز رويارويي با گرما بر پايه ي دماي ترگوي سانجدول2-2-4-2، اندازه گيري انجام شده در مكان هاي مختلف شركت2-2-4-3، مقايسه اندازه گيريهاي آنجام شده با استانداردWBGT2-3 عوامل ارگونومیکی محیط کار 2-3-1، مقدمهجدول2-3-1، ليست هاي كاري و عوامل ارگونوميكي2-3-2، ارزيابي سريع اندام هاي فوقاني بدن(RULAشكل2-3-1،بررسي ارگونوميكي كاچيلانزاشكل2-3-2، بررسي ارگونوميكي شارژرفصل سوم:3-1، ايمني حريق 3-1-1، حفاظت در برابر آتش سوزي و انفجارات 3-1-2، تقسيم بندي آتش3-1-3، انواع خاموش كننده ها3-1-4، حريق هاي اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر كارخانه ي الوند(1جدول3-1-1، ليست تمهيدات اطفاء حريق و انواع حريق هاي احتمالي داده شده در پست هاي كار مختلفشكل3-1-1، تجزيه و تحليل درخت خطا در قسمت دراير عمودي3-1-5، پيشنهاد و نظرات3-2، ايمني برق3-2-1، مقدمه3-2-2، براي جلوگيري از برق گرفتگي افراد در هنگام كار بايد چه مواردي رعايت شود3-2-3، ايمني برق در كارخانه الوند(1) 3-3، ايمني ماشين آلات3-3-1، مقدمهجدول3-3-1، ايمني ماشين آلات خط تهيه بدنه(قسمت توزين) 3-3-2، ايمني دستگاه پرس كف و ديوارجدول3-3-2، ايمني ماشين آلات بخش فني3-4، ايمني جرثقيل3-4-1، مقدمه3-4-2تعريف  جرثقيل3-4-3، اصول ايمني مربوط به اين خطرات3-4-4،نكات عمومي در مورد ايمني جرثقیل3-4-5،نكات ايمني در نصب و نگهداري3-4-6، جرثقيل هاي موجود در كارخانه الوند (1) 3-5، ايمني جوشكاري3-5-1، مقدمه 3-5-2، خطرات جوشكاري3-6، ايمني ديگ بخار(بويلر)و سيلندر هاي تحت فشار3-6-1،انواع ظروف تحت فشار3-6-2، تعاريف3-6-3، آيين نامه هاي حفاظتي مولد بخار وديگ هاي اب گرم3-6-3-1، سوپاپ اطمينان3-6-3-2، لوله هاي منبع آب پركن مولد بخار3-6-3-3، فشار آب3-6-3-4، آبنماي شيشه اي3-6-3-5، دستگاه هاي خود كار آبرساني و قطع سوخت3-6-4، ظروف تحت فشار موجود در كارخانه الوند(13-7، ايمني كار با مواد شيميايي3-7-1، سيليكات زير كانيوم3-7-2، باريوم كربنات3-7-3،هيدروكلريك اسيد3-7-4، چسبCMC 3-8، تجهيزات حفاظت فردي3-8-1، مقدمهجدول3-8-1،  وسايل حفاظت فردي واحد توليدجدول3-8-2،  وسايل حفاظت فردي واحد برق و تايسساتجدول3-8-3، وسايل حفاظت فردي واحد آزمايشات و كنترل كيفيجدول3-8-4، وسايل حفاظت فردي واحد فني3-8-2، برگزاري كلاس هاي آموزشي در كارخانه ي الوند(1) 3-8-3، سطح آگاهي كارگران از علت استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارخانه ي الوند(1) فصل پنجم:5-1، تشكيلات مركز بهداشت5-1-1، خانه ي بهداشت روستا5-1-2، مركز بهداشتي شهر و روستا5-1-3، مركز بهداشت شهرستان5-1-4، مركز بهداشت استان5-1-5، وزارت خانه5-1-6، طرح پايش5-1-7،طرح اصناف5-1-8،مركز بهداشت شهرستان البرز5-2، اداره ي كار5-2-1، جايگاه سازماني اداره ي كار و امور اجتماعي استان قزوين5-2-2، اداره ي بازرسي كار5-2-3، اداره ي روابط كار5-2-4، كاريابي غير دولتي5-2-5، اداره ي امور اجتماعي5-2-6، خانه هاي بهداشت كارگري5-2-7، تشكل هاي كارگري و كارفرماييفصل ششم:منابع و ضمائم6-1، منابع6-2، پيوستها6-2-1، پيوست(1)، نمونه برداري6-2-2،پيوست (2)،MSDS6-2-3،پيوست (3)، مركزبهداشت6-2-4،پيوست (4)، اداره كاراین فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.(فایل قابل ویرایش است )تعداد صفحات : 127

 

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی گزارش کارآموزی در کارخانه سرامیک گزارش کارآموزی در شرکت کاشی گزارش کارآموزی در شرکت سرامیک

گزارش کارآموزی در واحد فنی و مهندسی شركت مهندسین مشاور ساختمانی و صنعتی

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت مشاور,گزارش کارآموزی در شرکت عمرانی,گزارش کارآموزی در شرکت مهندسان مشاور,گزارش کارآموزی در شرکت مهندسین مشاور,گزارش کارآموزی در مشاور,گزارش کارآموزی در مهندسان مشاور,گزارش کارآموزی در مهندسین مشاور گزارش کارآموزی در واحد فنی و مهندسی شركت مهندسین…

تحقیق سازمان های کامیاب امروز، سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین

سازمانهای یادگیرنده دانلود تحقیق سازمان های کامیاب امروز، سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع سازمان های کامیاب امروز، سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین، در قالب word و در 77 صفحه، قابل ویرایش، شامل:…

پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (گرما و مادّه)

آموزش کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی,پاورپوینت کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی,خرید کتاب علوم تجربی پایه چهارم,دانلود کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی,درس چهارم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی,کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی دانلود پاورپوینت آموزش درس…

تحول سازماني

اسلاید,پاورپوینت,تحول,سازماني دانلود تحول سازماني دانلود فایل تحول سازماني در قالب پاورپوینت و در 32 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: تحول سازماني پاورپوینت اسلاید

نقشه زمین شناسی شهرستان تربت جام

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تربت جام,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان,شیپ فایل سازندهای شهرستان تربت جام,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان تربت جام,نقشه زمین شناسی شهرستان تربت جام,نقشه سازندهای شهرستان تربت جام,نقشه لیتولوژی شهرستان تربت جام دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان…

امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 92

آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان دانلود امتحان نهایی…

جزوه آموزشی پمپ ها، انواع، اصول کار، بهره برداری، عیب یابی و تعمیرات

آموزش نحوه کار پمپ,اصول کار پمپ ها,اصول نصب پمپ ها,انواع پمپ ها,بهره برداری از پمپ,پمپ های جابجایی مثبت,پمپ های دوار,پمپ های رفت و برگشتی,تعمیرات پمپ,جزوه آموزشی پمپ ها,شرایط کارایی پمپ ها,عیب یابی پمپ,مینیموم فلوی پمپ,نحوه کار پمپ دانلود جزوه آموزشی…

جزوه آموزشی زبان تخصصي و 1000 نكته تربيت بدني رشته تربیت بدنی

جزوه زبان تخصصی رشته تربیت بدنی,جزوه زبان تخصصی رشته تربیت بدنی دکترا,جزوه زبان تخصصی رشته تربیت بدنی کنکور دکتری,جزوه زبان رشته تربیت بدنی,دانلود جزوه زبان تخصصی رشته تربیت بدنی,دانلود رایگان جزوه زبان تخصصی رشته تربیت بدنی دانلود جزوه آموزشی زبان…

تحقیق مديريت سازمان های ورزشی

تحقیق مدیریت ورزشی,مديريت سازمان های ورزشی,مديريت سازمانهای ورزشی,مدیریت ورزشی,مدیریت ورزشی pdf,مدیریت ورزشی ppt,مدیریت ورزشی چیست,مدیریت ورزشی در ایران,مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد,مدیریت ورزشی مقالات دانلود تحقیق مديريت سازمان های ورزشی دانلود فایل دانلود پایان نامه در مورد مديريت سازمان های ورزشی،در قالب word…

 • ارزش مديريت استراتژيك
 • ارزش مديريت,مديريت استراتژيك,مزایای مديريت استراتژيك دانلود ارزش مديريت استراتژيك دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه ابعاد تصمیمات استراتژیک رسمیت درمدیریت استراتژیک انواع ساختارهای مدیریت استراتژیک ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک جریان تعامل و تکرار فرآیند استراتژیک مزایای مدیریت استراتژیک خطرهای مدیریت…

 • پاورپوینت فیزیک پایه 1 (مکانیک)
 • جزوه فیزیک پایه,حل المسائل فیزیک پایه 1 ,حل مسائل فیزیک پایه 1(مکانیک ) هریس بنسون,دانلود کتاب فیزیک پایه 1 pdf,دانلود کتاب فیزیک پایه 1 هریس بنسون,دانلود کتاب فیزیک پایه 1 هریس بنسون,دانلود کتاب فیزیک پایه هریس بنسون پاورپوینت فیزیک پایه…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید سیلیکاژل پرک
 • تولید سیلیکاژل پرک,طرح امکان سنجی مقدماتی تولید سیلیکاژل پرک,گزارش امکان سنجی تولید سیلیکاژل پرک,گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید سیلیکاژل پرک,مطالعه امکان سنجی تولید سیلیکاژل پرک,مطالعه امکان سنجی مقدماتی تولید سیلیکاژل پرک دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید سیلیکاژل پرک دانلود…

 • پاورپوینت نظریه رویکرد برچسب زنی (Stigmatization) یا انگ زنی (Labeling Theory)
 • پاورپوینت نظریه رویکرد برچسب زنی,تحقیق نظریه رویکرد برچسب زنی,نظریه رویکرد برچسب زنی,نظریه رویکرد برچسب زنی pdf,نظریه رویکرد برچسب زنی در جامعه شناسی,نظریه رویکرد برچسب زنی در جرم شناسی,نظریه رویکرد برچسب زنی لمرت دانلود پاورپوینت نظریه رویکرد برچسب زنی (Stigmatization) یا…

 • جزوه تاریخ معماري (قسمت اول)
 • جزوه تاریخ معماري,جزوه تاریخ معماري ارشد,جزوه تاریخ معماري پارسه,جزوه تاریخ معماري ,جزوه تاریخ معماري جهان,جزوه تاریخ معماري دکتر خوشنویس,جزوه تاریخ معماري شریف,جزوه تاریخ معماري کنکور,جزوه تاریخ معماري کنکور ارشد,دانلود جزوه تاریخ معماري دانلود جزوه تاریخ معماري (قسمت اول) دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی کاوه
 • دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه کاشی,گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی,گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی رایگان,گزارش کارآموزی کارخانه کاشی دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی کاوه دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی کاوه،در قالب word…

 • خلاصه کتاب اقلیم و معماری مرتضی کسمایی
 • خلاصه کتاب کتاب اقلیم و معماری مرتضی کسمایی,خلاصه نکات کتاب اقلیم و معماری مرتضی کسمایی,دانلود کتاب اقلیم و معماری مرتضی کسمایی,کتاب اقلیم و معماری مرتضی کسمایی,مشخصات کتاب اقلیم و معماری مرتضی کسمایی,نکات کتاب اقلیم و معماری مرتضی کسمایی دانلود خلاصه…

 • پاورپوینت فصل هشتم کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم با موضوع ساختارهای بازار
 • پاورپوینت اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس,جزوه اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس,جزوه اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم,کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس,کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم با…

 • پاورپوینت انتخاب رشته، انتخاب آینده
 • انتخاب رشته,پاورپوینت انتخاب رشته,تحقیق انتخاب رشته,دانلود انتخاب رشته,مقاله انتخاب رشته پاورپوینت انتخاب رشته، انتخاب آینده رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع انتخاب رشته، انتخاب آینده،در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سخنی با دانش آموز عزيز خاب و…

 • نهاد تنظيم مقررات در صنعت آب و برق
 • اسلاید,برق,پاورپوینت,تنظيم,صنعت,مقررات,نهاد دانلود نهاد تنظيم مقررات در صنعت آب و برق دانلود فایل نهاد تنظيم مقررات در صنعت آب و برق در قالب پاورپوینت و در 52 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: نهاد تنظيم…

 • پاورپوینت طرح توجیهی تولید آب معدنی
 • پاورپوینت طرح توجیهی تولید آب معدنی,پاورپوینت طرح توجیهی در مورد تولید آب معدنی,پاورپوینت کارفرینی تولید آ,دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تولید آب معدنی,دانلود پاورپوینت طرح کار آفرینی در مورد تولید کولرهای آبی,دانلود طرح توجیهی در مورد تولید آب معدنی پاورپوینت طرح…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری
 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری,لایه GIS محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری,محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری,مرز استان چهارمحال و بختیاری,مرز استان های کشور دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی استان چهارمحال و بختیاری دانلود فایل   من…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی
 • پیشینه پژوهش ساختار سرمایه,پیشینه پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی,دانلود پیشینه پژوهش ساختار سرمایه,دانلود مبانی نظری ساختار سرمایه,دانلود مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی,مبانی نظری ساختار سرمایه,مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی…

 • تحقیق گسترش یک روش آموزشی ترکیبی به منظور پرورش سواد اطلاعاتی در تحصیلات روان ‌شناسی مردم آلمان
 • پرورش سواد اطلاعاتی,تحقیق پرورش سواد اطلاعاتی,تحقیق روش آموزش ترکیبی,تحقیق روش آموزشی ترکیبی,تحقیق روش تدریس ترکیبی,روش آموزش ترکیبی,روش آموزشی ترکیبی,روش تدریس ترکیبی,مقاله روش آموزش ترکیبی,مقاله روش آموزشی ترکیبی دانلود تحقیق گسترش یک روش آموزشی ترکیبی به منظور پرورش سواد اطلاعاتی در…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تایباد (واقع در استان خراسان رضوی)
 • استان خراسان رضوی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان تایباد,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تایباد دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تایباد (واقع در استان خراسان رضوی) دانلود فایل…

 • پاورپوینت انواع اختلالات خلقی و اضطرابی در بهداشت روان
 • اختلالات خلقی,اختلالات خلقی dsm5,اختلالات خلقی افسردگی,اختلالات خلقی براساس dsm5,اختلالات خلقی چیست,اختلالات خلقی در dsm 5,اختلالات خلقی دو قطبی,اختلالات خلقی فاز مانیک,اختلالات خلقی فصلی,تحقیق اختلالات خلقی,مقاله اختلالات خلقی پاورپوینت انواع اختلالات خلقی و اضطرابی در بهداشت روان رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت زباله های الکترونیکی
 • پاورپوینت زباله های الکترونیکی,تحقیق زباله های الکترونیک,تحقیق زباله های الکترونیکی,زباله های الکترونیک,زباله های الکترونیکی,زباله های الکترونیکی pdf,زباله های الکترونیکی چیست؟,زباله های الکترونیکی در ایران,مقاله ز,مقاله زباله های الکترونیکی دانلود پاورپوینت زباله های الکترونیکی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع زباله…

 • تحقیق بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل
 • احكام سقط جنين,احكام سقط جنين در ماه اول,احكام سقط جنين دو ماهه,احكام سقط جنين زیر یک ماه,احكام سقط جنين ماهه,احكام سقط جنين ناقص,احكام سقط جنين نامشروع,احكام سقط جنين یک ماهه,بررسی احكام سقط جنين,تحقیق احكام سقط جنين تحقیق بررسي احكام سقط…

 • بررسی و طراحی مبدل های حرارتی با استفاده از روش پینچ
 • بررسی و طراحی مبدل های حرارتی با استفاده از روش پینچ,تحقیق طراحی مبدلهای حرارتی,تحقیق طراحی مبدلهای گرمایی,تحقیق مبدل حرارتی,دانلود تحقیق مبدل حرارتی,دانلود تحقیق مبدلهای حرارتی,دانلود تحقیق مبدلهای گرمایی,مبدل حرارتی,مبدل گرمایی دانلود بررسی و طراحی مبدل های حرارتی با استفاده از…

 • تحقیق فرآيندهاي جوشكاري مقاومتی (Resistance Welding)
 • پروژه فرآيندهاي,تحقیق در مورد فرآيندهاي جوشكاري مقاومتی Resistance Welding,دانلود تحقیق فرآيندهاي جوشكاري مقاومتی Resistance Welding,دانلود رایگان تحقیق فرآيندهاي جوشكاري مقاومتی Resistance Welding,فرآيندهاي جوشكاري مقاومتی Resistance Welding تحقیق فرآيندهاي جوشكاري مقاومتی (Resistance Welding) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق فرآيندهاي جوشكاري…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *