تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته…

استفاده از تأمين مالي,پایان نامه تامین مالی,پروژه تامین مالی,پژهش تامین مالی,تامين مالي,تامين مالي خارج از ترازنامه,تحقیق تامين مالي,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق تامین مالی,ساختار سرمايه,شركت هاي پذيرفته شده در بورس,قانون ساربينز اكسلي,مقاله تامین مالی
دانلود تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته…

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل،در قالب word و در 262 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکيده    مقدمه           فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه    بيان مسأله و علل انتخاب موضوع        اهداف پژوهشاهميت پژوهش     نوع طرح پژوهش   متغيرهای پژوهش  فرضيه های پژوهش           قلمرو پژوهش:      قلمرو موضوعی     قلمرو مکانی         قلمرو زمانی         محدوديت های پژوهش       روش پژوهش       روش جمع آوری اطلاعات     ابزار اندازه گيری اطلاعات     واژگان کليدی و اصطلاحات   ساختار پژوهش       فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش تاريخچه، مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون         مقدمه:   گفتار اول: تاريخچه مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز          متن پيشنهادی شماره 42 (ED42)         متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49)      شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)        بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات       گفتار دوم: مبانی نظری        تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات         شناخت   عدم شناخت         تهاتر      نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم  معاملات مرتبط     گفتار سوم: چارچوب گزارشات مالی       ترازنامه   صورت های مالی اساسی ديگريادداشت های توضيحي صورت های مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام      گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از ترازنامه        آن چه براي انرون اتفاق افتاد؟ تاريخچه انرون      گزارش Powers و Batson در مورد انرون        شرکت های با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلیگفتار پنجم: شرکت ها با اهداف خاص   مقدمه    تعريف شرکت ها با اهداف خاص         ارتباط با تأمين مالی خارج از ترازنامه      گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی       مقدمه    ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از ترازنامه         اقلامي كه افشاء آن ها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است   افشاء اقلام تعهدات قراردادی  شيوه های مورد استفاده در تأمين مالی خارج از ترازنامه        گفتار هفتم: شرکت های فرعی و شبه شرکت هاي فرعی    تعريف شرکت های فرعی وشبه فرعی   معافيت شبه شرکت های فرعی از تلفيق ارتباط شرکت های فرعی و شبه فرعی با تأمين مالی خارج از تراز نامه   گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکت ها   سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود و نه موجب افزايش کنترل       سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود، اما موجب افزايش کنترل نمی شود            سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود    موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاري ها      تلفيق     گفتار نهم: اجاره های بلند مدت          ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای اجاره های بلند مدت      گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار  ارزيابی معامله       اجاره های سرمايه ای          اجاره های عملياتی موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای فروش و اجاره آن از خريدار          استاندارد بين المللی حساب داری برای اجاره ها     گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای فروش و توافقات بازخريد شيوه حسابداری     گفتار دوازدهم: کالاهای امانی ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا        تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتريآيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟       آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟   موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی    گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم   ارزيابی معاملات    موارد افشاء طبق SFAS شماره 140     موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای نقل و انتقالات دارائي های مالی     گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی     روش های تجزیه و تحلیل    طبقه بندی نسبت ها                       فرض تداوم فعالیت             گفتار پانزدهم: پیشینه پژوهش                        نتيجه گيري          فصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي)      مقدمه    اهداف پژوهش      روش جمع آوري داده ها       قلمرو پژوهش       جامعه آماري         نحوه گردآوري اطلاعات       نمونه گيري         فرضيه هاي پژوهش           متغيرهاي پژوهش  تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش       اندازه گيري متغيرهاي پژوهش           روش آماري آزمون فرضيه ها  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش    مقدمه    نتايج تحليل داده ها- سال 80نتايج تحليل داده ها- سال 81نتايج تحليل داده ها- سال 82نتايج تحليل داده ها- سال 83نتايج تحليل داده ها- سال 84نتايج تحليل داده ها- سال 85 فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات     مقدمه    خلاصه اي از كل پژوهش     خلاصه يافته های پژوهش    نتيجه گيري         پيشنهادات           پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهشپيشنهادات براي پژوهش هاي آتي       محدوديت هاي پژوهش       فهرست منابع           فصل ششم: پیوست ها    بخشی از متن تحقیق:مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش، آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از ترازنامه، روش هاي رايج مورد استفاده توسط شركت ها و در نهايت ارزيابي اين كه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تأمين مالي هستند يا خير. با توجه به اين كه معاملات تأمين مالي خارج از ترازنامه، انواعي از معاملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعاليت ها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حساب ها نشان داده نمي شود، اين گونه معاملات باعث تغيير در ساختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهي ها و تعهدات عمده در صورت هاي مالي (تراز نامه) مي شود. در اين پژوهش، ابتدا به مقالات و بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد موضوع، اشاره شده است، سپس روش هاي رايج مورد استفاده از اين نوع تأمين مالي توسط شركت ها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون آماري قرار گرفته است. سؤالات مطرح شده در اين پژوهش، ارتباط و يا عدم ارتباط بين نسبت هاي مالي كليدي و تأمين مالي خارج از تراز نامه، تغيير در ساختار سرمايه در صورت استفاده از تأمين مالي خارج از تراز نامه و در نهايت به وجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه مي باشد. براي پاسخ دادن به اين سؤالات، ابتدا شركت هاي مرتبط با تأمين مالي خارج از ترازنامه بين سال هاي 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغيرهاي پژوهش (نسبت هاي مالي در نظر گرفته شده) از طريق روش هاي آماري، اقدام به آزمون فرضيه ها شده است. نتايج به دست آمده از آزمون آماري فرضيه ها، حاكي از تأیيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نامساعد بودن نسبت هاي مالي، مي تواند دليل بر استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه توسط شركت ها باشد. لذا به حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبت هاي كليدي ترازنامه اي را جهت تشخيص استفاده احتمالي شركت ها از تأمين مالي خارج از ترازنامه مورد توجه قرار دهند.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
استفاده از تأمين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تامين مالي تامين مالي خارج از ترازنامه قانون ساربينز اكسلي ساختار سرمايه تحقیق تامين مالي پژهش تامین مالی مقاله تامین مالی دانلود تحقیق تامین مالی پروژه تامین مالی پایان نامه تامین مالی دانلود تحقیق

پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای حل المسائل فصل دوم فیزیک 3 ریاضی و فصل اول فیزیک 3 تجربی (الکتریسیته ساکن)

جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک 3 نظام قدیم,دانلود فیزیک 3 ریاضی,سوالات فیزیک 3 ریاضی,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک 3 ریاضی خیلی سبز,فیزیک 3 ریاضی دی 93,فیزیک 3 ریاضی فصل اول,فیزیک 3 ریاضی فصل دوم,نمونه سوال فیزیک 3 ریاضی دانلود پکیج کامل جزوه+…

پاورپوینت نقش اصول و فنون مذاكرات و زبان بدن در ارتباطات

اصول مذاکره,اصول مذاکره pdf,اصول مذاکره برایان تریسی,اصول مذاکره تلفنی,اصول مذاکره در بازاریابی,اصول مذاکره در فروش,اصول مذاکره فروش,اصول مذاکره و فن بیان,تکنیکهای مذاکره,جزوه اصول مذاکره,جزوه تکنیکهای مذاکره,ر و چانه زنی,روش مذاکره دانلود پاورپوینت نقش اصول و فنون مذاكرات و زبان بدن…

تحقیق جغرافياي طبيعي و اقليم یزد به همره تصاویر

پروژه جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,تحقیق در مورد جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,دانلود تحقیق جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,دانلود رایگان تحقیق جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,مقاله جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,مقاله در مورد جغر تحقیق جغرافياي…

نظریه شناخت گرایی و کاربرد آن در برنامه ریزی درسی

برنامه درسی,برنامه‌ ریزی درسی,پاورپوینت نظریه شناخت گرایی,تحقیق نظریه شناخت گرایی,تحقیق نظریه گشتالت,کاربرد نظریه شناخت گرایی,کاربرد نظریه گشتالت,مقاله نظریه شناخت گرایی,مقاله نظریه گشتالت,نظریه شناخت گرایی,نظریه گشتالت دانلود نظریه شناخت گرایی و کاربرد آن در برنامه ریزی درسی دانلود فایل دانلود تحقیق…

تحقیق بتن حجيم

بتن,بتن حجيم,بتون حجیم,پروژه بتن,پروژه بتن حجیم,تحقیق بتن,تحقیق بتن حجیم,دانلود پروژه بتن,دانلود پروژه بتن حجیم,دانلود تحقیق بتن,دانلود تحقیق بتن حجیم,دانلود گزارش بتن,دانلود گزارش بتن حجیم,گزارش بتن,گزارش بتن حجیم دانلود تحقیق بتن حجيم دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بتن حجیم، در…

پلان معماري كافي شاپ

dwg,پلان ساختمان,پلان معماري اتوكد,پلان معماري كافي شاپ,دانلود پلان معماري كافي شاپ,دانلود نقشه معماري كافي شاپ,معماري كافي شاپ,معماري نقشه هاي اتوكد,نقشه اتوکد معماري كافي شاپ,نقشه معماري دانلود پلان معماري كافي شاپ دانلود فایل این فایل شامل پلان معماري كافي شاپ با…

مجموعه سمپل اتوكد ترسيم كادر

اتوكد,ترسيم,سمپل,كادر,مجموعه دانلود مجموعه سمپل اتوكد ترسيم كادر دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم كادر   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد ترسيم كادر

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28

آزمون روانشناسی,پرسشنامه استاندارد روانشناسی,پرسشنامه روانشناسی,پرسشنامه سلامت روانی,پرسشنامه سلامت روانی GHQ,پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ,پرسشنامه سلامت عمومی,پرسشنامه سلامت عمومی GHQ دانلود پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع سلامت عمومی GHQ-28،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات:این…

تحقيق ارتباطات

ارتباطات,تحقيق,تعريف ارتباطات,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي دانلود تحقيق ارتباطات دانلود فایل مقدمهارتباط جمعي هم هنر‍‍‌‍، هم مهارت و هم علم است؛ گاهي مهارت است چون فنون اساسي و قابل يادگيري را دربرمي گيرد همچون كار با دوربين تلويزيوني يا ياداشت برداري…

 • پاورپوینت مبانی نت بهره ور فراگیر
 • پاورپوینت نت بهره ور فراگیر,پروژه نت بهره ور فراگیر,تحقیق نت بهره ور فراگیر,جزوه نت بهره ور فراگیر,کتاب نت بهره ور فراگیر,مقاله نت بهره ور فراگیر,نت بهره ور فراگیر,نت بهره ور فراگیر pdf,نت بهره ور فراگیر tpm,نت بهره ور فراگیر چیست؟…

 • پروژه ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد 123 صفحه
 • پایان نامه,پروژه,تحقیق,خرید,دانلود دانلود پروژه ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد 123 صفحه دانلود فایل  پروژه ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد 123 صفحههرگونه سو استفاده ازاین اثر از قبیل ارائه برای پایان نامه و... از عهده این جانب و سایت…

 • تحقیق بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران
 • پایان نامه پیرامون خصوصيات مديران مدارس,پایان نامه رشته روانشناسی,پروژه خصوصيات مديران مدارس,تحقیق پیرامون خصوصيات مديران مدارس,تحقیق خصوصيات مديران مدارس,تحقیق در مورد خصوصيات مديران مدارس,دانلود مقاله خصوصيات مديران مدارس دانلود تحقیق بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن…

 • تحقیق الکترون
 • الکترون,تحقیق الکترون,مقاله الکترون تحقیق الکترون رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  الکترون،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در اوايل قرن نوزدهم ميلادي شيميدان انگليسي هامفري ديديبه بررسي الكتروووليز شيميايي يعني تجزيه مواد در…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان شوش
 • دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان شوش,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شوش,کاربری اراضی,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان شوش,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان شوش دانلود نقشه کاربری اراضی…

 • پلان مسكوني 3 طبقه با موقعيت مكاني
 • پلان مسكوني 3 طبقه با موقعيت مكاني دانلود پلان مسكوني 3 طبقه با موقعيت مكاني دانلود فایل پلان مسكوني 3 طبقه با موقعيت مكاني   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان مسكوني 3 طبقه با…

 • تحقیق آرایه‌ های ادبی
 • آرایه استعاره,آرایه های ادبی pdf,آرایه های ادبی دبیرستان,آرایه های ادبی ششم,آرایه های ادبی هشتم,آرایه های ادبی هفتم,تمام آرایه های ادبی با مثال,تمامی آرایه های ادبی زبان فارسی تحقیق آرایه‌ های ادبی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آرایه‌ های ادبیقالب…

 • پاورپوینت ساختار میکروسکپی انواع چدن ها
 • ابلق,پروژه پیرامون ساختارمیکروسکپی,تحقیق پیرامون ساختارمیکروسکپی انواع چدن ها,تحقیق رشته متالورژی,تحقیق ساختارمیکروسکپی انواع چدن ها,چدن چکش خوار,چدن خاکستری,چدن خالدار,چدن سفید,چدن نشکن,دانلود مقاله ساختارمیکروسکپی انواع چدن ها,ساختار میکروسکپی دانلود پاورپوینت ساختار میکروسکپی انواع چدن ها دانلود فایل در ای فایل power point…

 • پاورپوینت آشنایی با زبان ++C
 • آشنایی,اسلاید,پاورپوینت,زبان دانلود پاورپوینت آشنایی با زبان ++C دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با زبان C++ بسیار زیبا و کاربردی، در 271 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت آشنایی زبان اسلاید

 • طرح توجیهی تولید كاغذ تايپ لاينر و وايت تاپ
 • دانلود طرح توجیهی تولید كاغذ تايپ لاينر و وايت تاپ,طرح توجیهی تولید كاغذ تايپ لاينر و وايت تاپ,طرح کارآفرینی تولید كاغذ تايپ لاينر و وايت تاپ,طرح کسب و کار تولید كاغذ تايپ لاينر و وايت تاپ,کارآفرینی تولید كاغذ تايپ لاينر…

 • تحقيق هنر درماني روي كودكان
 • تحقيق رشته هنر,دانلود تحقيق,دراماتراپی,درمان با هنر,درمان كودكان,درمان كودكان با هنر,شعر درمانی,قصه درمانی,كار تحقيقي هنر,موسيقی درمانی,نقاشی درمانی,هنر درماني,هنر درماني كودكان دانلود تحقيق هنر درماني روي كودكان دانلود فایل بخشی از متن:کاربرد هنردرمانی به ويژه روی کودکان استثنائی، مارا واداشت تا به…

 • تحقیق معرفی نحوه تغییر پایتخت حکومت ها، وسعت و سوی آن ها
 • تحقیق تغییر پایتخت حکومت ها,تحقیق روش تغییر پایتخت حکومت ها,تحقیق نحوه تغییر پایتخت حکومت ها,تحقیق نحوه تغییر پایتخت های حکومت ها,تغییر پایتخت حکومت ها,روش تغییر پایتخت حکومت ها,نحوه تغییر پایتخت حکومت ها,نحوه تغییر پایتخت های حکومت ها دانلود تحقیق معرفی…

 • پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور
 • انگور,خوشه خوار,زیست شناسی,کرم,مورفولوژی پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  کرم خوشه خوار انگور،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تاریخچهمورفولوژیزيست شناسيسیکل زندگی ( چهار نسلی )نحوه خسارتكنترل غیرشیمیایی (زراعی)كنترل شیمیاییمنابع   کرم…

 • ترسیم نمودارهای بانکی‎
 • DFD پروژه رشنال رز,انواع تسهیلات اعطایی بانک,پروژه UML,پروژه مهندسی نرم افزار,تسهیلات قرض الحسنه,تقاضای خدمت SMS,چک پول,رسم DFD,سیستم مدیریت بانک,فیزیکی مطلوب,کارت هوشمند ترسیم نمودارهای بانکی‎ رفتن به سایت اصلی پروژه ترسیم نمودارهای بانکی‎در این پروژه سیستم مدیریت بانک به صورت نموداری…

 • پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ ارز تعادلی
 • اختلالات در بازار ارز,پاورپوینت نرخ ارز تعادلی,پایان نامه نرخ ارز تعادلی,تحقیق نرخ ارز تعادلی,تعیین الگوی ساده نرخ ارز تعادلی,تعیین نرخ ارز تعادلی,تقاضای ارز,روش,عرضه ارز,مداخله در بازار ارز,مقاله نرخ ارز تعادلی,نرخ ارز تعادل,نرخ ارز موثر دانلود پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ…

 • پلان موزه در برلین آلمان
 • اتوکد پلان موزه,پلان اتوکد موزه,پلان موزه,پلان موزه ایران باستان,پلان موزه هنرهای معاصر,دانلود,دانلود پلان اتوکد موزه,دانلود پلان موزه,دانلود فایل اتوکد موزه,فایل اتوکد موزه خارجی,قابل اتوکد پلان موزه,نمونه پلان اتوکد موزه,نمونه پلان موزه دانلود پلان موزه در برلین آلمان دانلود فایل دانلود…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید چرخ و محور واگن
 • امکان سنجی تولید محور واگن,برآورد هزینه تولید محور واگن,تولید محور و,دانلود طرح توجیهی تولید محور واگن,راه اندازی تولید محور واگن,طرح توجیهی تولید محور واگن,طرح کسب و کار تولید محور واگن,کارآفرینی راه اندازی تولید محور واگن دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی…

 • سنسورهاي فشار
 • دانلود سنسورهاي فشار دانلود سنسورهاي فشار دانلود فایل دانلود تحقیق سنسورهاي فشار مقدمه: حسگر یك وسیله الكتریكی است كه تغییرات فیزیكی یا شیمیایی را اندازه گیری می كند و آن را به سیگنال الكتریكی تبدیل می نماید.حسگرها در واقع ابزار ارتباط…

 • تحقیق بررسی مدیریت دانش و مفاهیم آن
 • پاورپوینت مدیریت دانش,پروژه آماده در,تحقیق آماده در مورد مدیریت دانش,تحقیق در موردمدیریت دانش,تحقیق مدیریت دانش,دانلود تحقیق در مورد مدیریت دانش,دانلود تحقیق مدیریت دانش,دانلود مقاله مدیریت دانش,مدیریت دانش تحقیق بررسی مدیریت دانش و مفاهیم آن رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • تحقیق بررسی علم اسلامی و مدیریت اسلامی
 • پاورپوینت مدیریت اسلامی,تحقیق آماده در مورد مدیریت اسلامی,تحقیق در موردمدیریت اسلامی,تحقیق مدیریت اسلامی,دانلود تحقیق در مورد مدیریت اسلامی,دانلود تحقیق مدیریت اسلامی,دانلود مقاله مدیریت اسلامی,مدیریت اسلامی تحقیق بررسی علم اسلامی و مدیریت اسلامی رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:تعبير…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *